Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

Tipărire

BIBLIOGRAFIE REFERENT, clasa III, grad profesional SUPERIOR – Compartimentul Contabilitate

on .

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de REFERENT, clasa III,  grad profesional SUPERIOR  –  Compartimentul Contabilitate

1. Legea nr.82/ 1991  a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Ordinul nr.1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ordinul nr.1954/ 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.

4. Ordinul nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi organizarea, evidenţa şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Legea nr.273/ 2006 privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.\

6. Legea nr.188/ 1999 privind  statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

7. Legea nr.7/ 2004 privind  Condul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

8. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

9. Ordinul M.F. nr. 2861/ 2005 privind inventarierea patrimoniului.

10. Decretul nr.209/ 1976 privind regulamentul operațiunilor de casă.

11. Legea nr.500/ 2002 privind finanțele publice.

12. Legea nr.356/ 2013 a bugetului de stat pe anul 2014.

13. Ordinul  nr.2011/ 2013 pentru modificarea formularului ,,Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” prevăzut în Anexa  nr.1b)  la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1801/ 1995.

14. Ordinul 2005/ 2013 pentru aprobarea instrucțiunilor privind completarea formularului ,,Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1801/ 1995.

Tipărire

Primăria Titu vă invită la Târgul anual 11-15 septembrie 2014

on .

Organizat de Primăria şi Consiliul Local Titu, târgul doreşte să readucă în ini­ma Titului atmosfera ve­chilor bresle, vizitatorii găsind aici pro­duse şi obiecte specifice din aproape toate zo­nele judeţului dar şi ale ţării . Târgul anual de toamnă de la Titu este poate cel mai vechi din judeţ, având o tradiţie de160 de ani. Aici îşi dau întâlnire comercianţii, producătorii agricoli şi meşteşugarii din judeţ, dar şi din ţară, cu cumpărătorii.

Tipărire

Concurs 23 sept. 2014

on .

Primaria Orasului Titu, cod fiscal 4402590, cu sediul in orasul Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, judetul Dambovita, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea  functiei publice de executie vacante, pe perioada nedeterminata, in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.17 din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:

- REFERENT  , clasa III, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului  contabilitate

CONDITII SPECIFICE :

1.studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

2. cunoştinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

3 vechime în specialitatea studiilor- 9 ani

Concursul se va desfasura la sediul Primariei orasului Titu,  strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, in data de 23.09.2014, ora 10.00- proba scrisa si in data de 25.09.2014, ora 13.00- interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la aparitia anuntului in  monitorul oficial, intre orele 7.00-14.00, la sediul Primariei orasului Titu, str Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1 –Registratura si trebuie sa contina , in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.49 din HG nr.611/2008, modificata si completata de HG nr.1173/2008. Conditiile de participare si bibliografia se afiseaza la sediul Primariei Titu si pe site-ulwww.primariatitu.ro

 

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0245/651095, int.17, Compartimentul Resurse Umane.

Tipărire

Anunt inchiriere spatiu presa

on .

A N U N Ţ !

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal 4402590, organizează în condiţiile Legii administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul H.C.L. Titu nr. 66/26.06.2014, licitaţie publică pentru închirierea următoarelor bunuri ce aparţin domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării activităţii de difuzare presă:

- teren în suprafaţă de 5,00 mp, situat în oraşul Titu, str. I.C. Visarion (în faţa Cofetăriei Predeşti);

- teren în suprafaţă de 5,00 mp, situat în oraşul Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 15 (în faţa Policlinicii Titu, stânga).

Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 1,5 euro/mp/luna. Perioada de închiriere este de 5 ani. Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.I.E.L.P.U.A.D.P.

Ofertele vor fi depuse până la data de 08.09.2014, orele 10.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

Licitaţia va avea loc în data de 08.09.2014, începând cu orele 14,00, la sediul Primăriei Oraşului Titu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Tipărire

Acte necesare afişare ofertă vânzare teren agr.extravilan

on .

   Acte necesare  pentru afişarea ofertei de vânzare 

teren agricol extravilan  conform Legii nr.17/ 2014 

         În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la Primărie cererea privind afişarea

ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:

a) o copie a B.I./C.I. a vânzătorului persoană fizică  sau  o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană

fizică cu domiciliul în străinătate;

 b) o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate

de către funcţionarii Primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare

(după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/

decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor,

contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

 c) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit

de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate "Stereografic 1970",

în condiţiile în care terenul este intabulat;

 d) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară

activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;

 e) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor,

decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie

a B.I./C.I. a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică

cu domiciliul în străinătate;

 f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative,

după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii,

în cazul vânzătorului persoană juridică;

 g) certificat de atestare fiscală emis de către Primărie;

 

h) alte documente doveditoare, după caz. Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

 Copyright © 2014 Primaria Orasului Titu. Toate drepturile rezervate. Designed by Dragusin Florentin.

Premium Templates