anunturi inchirieri concesiuni aprilie PDF Imprimare Email
Marţi, 15 Aprilie 2014 15:14

ANUNŢ!

 

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal 4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, negociere directă pentru închirierea Spaţiului Cabinet 4, etaj, situat în incinta Policlinicii Titu, aparţinând domeniului public al oraşului Titu. Spatiul este compus din două încăperi în suprafaţă totală de 24,90 mp şi are ca destinaţie desfăşurarea activităţii medicale de dermatologie (dermatovenerologie).

Ofertanţii pot fi persoane fizice/juridice autorizate conform legii, care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 16/2014. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I., contra sumei de 50 lei, achitată la casieria Primăriei Oraşului Titu.

Ofertele se depun în plic închis, la Registratura Primăriei Oraşului Titu până la data de 25 aprilie 2014, orele 10.00.

Deschiderea ofertelor/Şedinţa de negociere directă va avea loc în data de 25 aprilie 2014, orele 11.00, în Sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Titu

Informaţii suplimentare se primesc la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . PRIMAR, Traian NICULAE.

Data publicarii: 15.04.2014

A N U N Ţ !

 

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, oraş Titu, judeţul Dambovita, cod fiscal 4402590, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie concesionat: Teren în suprafaţă de 38 m.p., situat in Piaţa Complex Modern, oraş Titu, judeţul Dâmboviţa, identificat potrivit planului cadastral, prin urmatoarele vecinătăţi: Nord - Bucuruca Zoia, Sud - Primaria Titu, lot 5, Est - Primaria Titu lot 3, Vest - Primaria Titu, lot 1, şi face parte din terenul aferent pieţei în suprafaţă de 10.436 m.p. aparţinând domeniului public al oraşului Titu, conform anexei la HCL nr. 19/28.02.2013 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Titu, poziţia 310. Bunul ce urmează a fi concesionat este destinat pentru desfăşurarea activităţii legale de comerţ – domeniul florărie.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Preţul minim de pornire al licitaţiei publice este de 0,19 euro/mp/lună. Durata concesiunii este de 10 ani, aceasta putând fi prelungită cu jumătate din durata iniţială, prin acordul părţilor.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire la Primăria Oraşului Titu, Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria Oraşului Titu, Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii, oraş Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, judeţul Dâmboviţa.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007: Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei, achitat la Casieria Primăriei Oraşului Titu .

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23/04/2014, orele 14.00.

4. Informaţii privind ofertele: Va fi declarat câştigător ofertantul care oferă preţul cel mai mare şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28/04/2014, orele 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, judeţul Dâmboviţa, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă: 28/04/2014, orele 14.00, la sediul Primăriei Oraşului Titu din str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, judeţul Dâmboviţa, sala de consiliu.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa - Calea Bucureşti nr. 3, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

7. Data transmiterii anunţului negocierii către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15/04/2014.

Primar, Traian NICULAE

Data publicarii: 15.04.2014

A N U N Ţ !

 

 

Primaria Oraşului Titu, cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, Titu, judeţul Dambovita, anunţă organizarea în condiţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, negociere directă pentru închirierea spaţiului cabinet medical în suprafaţă de 14,70 m.p. situat în incinta Policlinicii Titu, parter, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 15, bun ce aparţine domeniului public al oraşului Titu, în vederea desfăşurării de activităţi medicale şi activităţi medicale conexe, în data de 28.04.2014, orele 11.00. Ofertanţii pot fi persoane/asociere de personae fizice sau juridice autorizate să desfăşoare activităţi medicale sau activităţi medicale conexe.

Ofertele se depun până la data de 28.04.2014, ora 10:00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu. Preţul minim de pornire al negocierii este de 1,25 euro/mp/lună.

Procurarea documentaţiei de negociere se va face de la Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii din cadrul Primăriei Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, Titu, judeţul Dâmboviţa, contra sumei de 50 lei, achitată la Casieria Primăriei Oraşului Titu. Informaţii suplimentare la tel. 0245651095, fax 0245651097, e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . Primar, Traian NICULAE.

Data publicarii: 15.04.2014

 
HCL credit CEC PDF Imprimare Email
Joi, 03 Aprilie 2014 10:14
hcl credit cec0001
hcl credit cec0002
hcl credit cec0003
 
spatiu 9 piata PDF Imprimare Email
Luni, 31 Martie 2014 16:03

ANUNŢ   DE   LICITAŢIE

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, licitaţia publică pentru închirierea spaţiului nr. 9 în suprafaţă de 17,10 mp, situat în Piaţa Complex Modern din oraşul Titu, aparţinând domeniului public al oraşului Titu, în vederea desfăşurării activităţilor de comerţ şi prestări servicii.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 7,30 euro/mp/luna.

Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata iniţială, prin acordul părţilor.

Pot participa la licitaţie: persoanele juridice române sau străine, persoanele fizice autorizate, întreprinderi familiale şi  întreprinderi individuale,  înregistrate ca atare, potrivit legii, şi care îndeplinesc condiţiile de participare prevăzute în documentaţia de atribuire.

Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 14.04.2014, orele 12.00.

Preţul documentaţiei de atribuire este de 50 lei, şi se achită la casieria Primăriei Oraşului Titu.

Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei şi se achită la casieria Primăriei Oraşului Titu.

Garanţia de participare la licitaţie este de 125 euro, achitată la cursul BNR din ziua plăţii, la casieria Primăriei Oraşului Titu.

Ofertele vor fi depuse până la data de 17 aprilie 2014, orele 10.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

Licitaţia va avea loc în data de 17 februarie 2014, orele 11,00, la sediul Primăriei Oraşului Titu

Informaţii suplimentare se primesc la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Anunţul  privind  organizarea  prezentei  licitaţii  a fost  transmis  spre  publicare în data de 06.02.2014. PRIMAR, TRAIAN NICULAE

Data publicarii: 31.03.2014

 
anunt cabinet 4 PDF Imprimare Email
Luni, 31 Martie 2014 15:19

ANUNŢ!

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, negociere directă pentru închirierea Spaţiului Cabinet 4, etaj, situat în incinta Policlinicii Titu, aparţinând domeniului public al oraşului Titu. Spatiul este compus din două încăperi în suprafaţă totală de 24,90 mp şi are ca destinaţie desfăşurarea activităţii medicale de dermatologie (dermatovenerice)

Ofertanţii pot fi personae fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 16/2014. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I., contra sumei de 50 lei, achitată la casieria Primăriei Oraşului Titu.

Ofertele se depun în plic închis, la Registratura Primăriei Oraşului Titu până la data de 11 aprilie 2014, orele 10.00.

Deschiderea ofertelor/Şedinţa de negociere directă va avea loc în data de 11 aprilie 2014, orele 11.00, în Sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Titu

Informaţii suplimentare se primesc la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . PRIMAR, Traian NICULAE

Data publicarii: 31.03.2014

 
Rezultate finale proba scrisă - concursuri PDF Imprimare Email
Joi, 27 Martie 2014 16:40

REZULTATUL FINAL LA PROBA SCRISĂ PENTRU POSTUL

DE INSPECTOR  PRINCIPAL- COMPARTIMENTUL EVIDENŢA PERSOANEI

Nr. crt.

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CONCURENTULUI

PUNCTAJ TOTAL

REZULTAT FINAL

1

TOADER LORENA

 

83 PUNCTE

 

ADMIS

 

SECRETAR,

BUCUR VIORICA

 

REZULTATUL  FINAL  LA  PROBA SCRISĂ PENTRU POSTUL

DE CONSILIER SUPERIOR- COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE CONCURENTULUI

PUNCTAJ TOTAL

REZULTAT FINAL

1

 

BADEA ANDREEA-EMANUELA

 

85 PUNCTE

 

ADMIS

SECRETAR,

BUCUR VIORICA

  

 

 

 

 REZULTATUL  FINAL  LA  PROBĂ SCRISĂ PENTRU POSTUL

DE INSPECTOR SUPERIOR - COMPARTIMENTUL  CONTABILITATE

 Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE CONCURENTULUI

PUNCTAJ TOTAL

REZULTAT FINAL

1

 

ŢARIC  ELENA-SILVIA

 

 93.30 PUNCTE

ADMIS

SECRETAR,

BUCUR VIORICA

 

 
Banner


NOU ! Plata cu Cardul

CARD_PLATA
Primaria Titu a introdus plata cu cardul la casieria institutiei pentru toate taxele si impozitele locale, inclusiv pentru taxa de habitat, incepand cu data de 01.10.2010. O alta noutate o reprezinta InfoTaxRobot, un serviciu prin care orice contribuabil, persoana fizica si / sau juridica, pe baza codului numeric personal, respectiv a codului unic de inregistrare, poate afla la orice ora, in orice zi, ce taxe, impozite sau amenzi are de achitat, formand numarul de telefon 0372766266.

logo_oras