Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

Tipărire

Distribuire pachete cu alimente destinate persoanelor aflate în situații de risc social

on . Posted in Anunturi

       Distribuirea pachetelor  cu alimente oferite din  fondurile bugetului  local,  către categoriile de          persoane aflate în situaţii de risc social  din oraşul Titu,  se va efectua în perioada15 - 19 decembrie 2014.

         Produsele se vor distribui către beneficiarii aparţinînd următoarelor categorii cele maidefavorizate, respectiv:

-            persoane cu handicap, grav şi accentuat;

-            pensionarii cu venituri cumulate până la 750 lei/ lună;

-            persoane beneficiare de venitul minim garantat,  conform Legii 416/ 2001.

          Distribuirea acestor produse se va face titularului, în baza cărţii de identitate, prezentate  în original,  la  Centrul  pentru Tineret,  situat în  oraşul Titu, strada  Gării  nr.11,   judeţul Dâmboviţa  și se va face  zilnic,  între orele  830-1500.

  Consultarea  tabelelor cu persoanele care beneficiază de aceste produse alimentare  se poate face la sediul Primăriei Titu, Compartimentul Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială,   precum  şi la  centrul de distribuire.

  Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la nr. de telefon  0245/651.095.

 

Tipărire

Concurs promovare în grad profesional

on . Posted in Anunturi

                                                                      Anunț

            Primăria Orasului Titu organizează concurs de promovare  în grad profesional al funcționarilor publici  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Titu, conform prevederilor art.121 din HG nr.611/ 2008  privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

Codiții de participare

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară  neradiată în condițiile legii.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Titu  în data de 2 decembrie 2014, ora 10.00  - proba scrisă  și

  în data de 4 decembrie 2014, ora 13.00  -  interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Registratura Primăriei  și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, copia carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Compartimentul  Resurse Umane  în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
b) copii de pe fișele de evaluare din ultimii 2 ani; 
c) certificat de cazier administrativ. 

  Informații suplimentare se pot obține la tel. 0245/ 651.095,  int.17,  Compartimentul Resurse Umane.

 

 

Tipărire

Concurs ocupare funcții vacante de execuție

on . Posted in Anunturi

A N U N Ț

 Primăria Orașului Titu, cod fiscal 4402590, cu sediul în strada Pictor Nicolae Grigorescu  nr.1, Județul Dâmbovița,  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcțiilor publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Titu,conform prevederilor art.17 din  H.G.611/ 2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

-   polițist local, clasa III,  grad profesional principal, în cadrul Compartimentului  Poliția Locală;

-   polițist local , clasa I, grad profesional asistent,  în cadrul Compartimentului  Poliția Locală;

-   inspector, clasa I,  grad profesional  principal,  în cadrul  Compartimentului Disciplina în Construcții  și Urmărirea în Timp a Construcțiilor.

 

CONDIȚII GENERALE

Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are cetățenia română  și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română,  scris si vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani  împliniți; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate; 
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; 
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice; 
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; 
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; 
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

CONDIȚII  DE  STUDII :

Pentru postul de polițist local, clasa III,  grad profesional  principal

1. studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

2. cunoştinte de operare/ programare pe calculator,  nivel mediu

3. vechime  în specialitatea studiilor  - 5 ani

Pentru postul de polițist local,  clasa I,  grad profesional asistent

1.studii universitare, finalizate cu diplomă de licenta.

2. cunoştinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

3 vechime în specialitatea studiilor- 1 an

Pentru postul de Inspector, clasa I, grad profesional principal

1.studii universitare, finalizate cu diplomă de licenta(studii in ramura de stiinta-  inginerie civila).

2. cunoştinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

3. vechime în specialitatea studiilor- 5 ani

 

PENTRU POSTURILE DE LA POLITIA LOCALA DOSARUL TREBUIE SA CUPRINDA SI AVIZUL PSIHOLOGIC.

Concursul se va desfasura la sediul Primariei orasului Titu,  strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, in data de 02.12.2014, ora 10.00- proba scrisa si in data de 04.12.2014, ora 13.00- interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la aparitia anuntului in  monitorul oficial, intre orele 7.00-14.00, la sediul Primariei orasului Titu, str Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1 –Registratura si trebuie sa contina , in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.49 din HG nr.611/2008, modificata si completata de HG nr.1173/2008. Conditiile de participare si bibliografia se afiseaza la sediul Primariei Titu si pe site-ul www.primariatitu.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0245/651095, int.17, Compartimentul Resurse Umane 

 

BIBLIOGRAFIE

-          Politist local,  clasa I,  grad profesional  asistent,  în cadrul Compartimentului  Poliția Locală

-          Politist local,  clasa III,  grad profesional principal,  in cadrul Compartimentului  Poliția Locală

1. Constituţia României,  republicată în M.O. nr.763/2003;

2.  Legea nr.215/ 2001 a  administraţiei publice locale,  republicată în  M.O. nr.123/ 2007;

3.  Legea nr.188/ 1999  privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr.365/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

4.  Legea nr.7/ 2004  privind codul de conduită a funcţionarilor publici,  publicată în M.O. nr.157/ 2004,  cu modificările ulterioare;

5.  Legea nr.60/ 1991  privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, publicată în  M.O.888/ 2004;

6. Legea nr.61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice,  publicată în M.O.196/ 2001  şi  modificată prin Legea 153/2010.

7. Legea nr.38/ 2003  cu modificările ulterioare,  privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în M.O. partea I, nr.633/2007;

8. Legea nr.352/ 2006 pentru modificarea O.G.nr.2, privind regimul juridic al contravenţiilor,  publicată în M.O. 640/ 2006;

9. Legea nr.12/ 1990  privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi ilicite, publicată în M.O. 13/ 1991;

10. Legea nr.24/ 2007  privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, publicată în  M.O. 36 2007;

11. Legea nr.295/ 2004  privind regimul armelor şi muniţiilor, publicată în  M.O. 583/ 2004;

12. Legea nr.17/ 1996  privind regimul armelor şi muniţiilor  (Cap.III - Uzul de armă),  publicată în M.O. 74/ 1996;

13. Legea nr.155/ 2010  a poliţiei locale,  publicată în  M.O. 483/ 2010,  Partea I.

14. Regulamentul – cadru  de organizare şi funcţionare  a poliţiei locale,

publicat în M.O.din 03.01.2011.

 

           Inspector  clasa I,  grad  profesional  principal    -
 -  Compartimentul  Disciplina în Construcții și Urmărirea în Timp a Construcțiilor
1. Legea nr.215/ 2001  privind  administraţia publică locală,  republicată,  cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr.188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3.  Legea nr.7/ 2004   privind Codul de conduită al funcționarilor publici, actualizată.
4. Legea nr.50/ 1991  privind autorizarea lucrarilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.
5. Ordinul nr.839/ 2009  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/ 1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
6. H.G. nr.525 /1996  republicată cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.
7.  Legea nr.10/ 1995  privind calitatea în construcţii.
8.Regulamentul  privind  urmarirea comportării în exploatare, intervențiile în timp si postutilizarera  construcțiilor,  aprobat prin HG nr.766/ 1999.
9.  Normativul privind comportarea în timp a construcțiilor   Indicativ P130-1999.
                            
 

         CONCURSUL  pentru  POSTUL  de  Șef Birou  Programe cu Finanțare Internațională,  Achiziții publice și Investiții
se va desfășura la sediul Primăriei Titu,  strada Pictor Nicolae Grigorescu nr.1, în data de 3 decembrie 2014.
De la ora 9.00 -  proba suplimentară de testare a cunoștințelor de operare pe PC, 
de la ora 10.00  - proba scrisă,
iar Vineri 5 decembrie 2014, de la ora 13.00,  interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la apariția anunțului în Monitorul Oficial,  între orele 7.00-14.00,  la Registratura Primăriei Titu  și  trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49 din H.G.611/ 2008, modificată și completată de H.G.1173/ 2008.

Condițiile de participare și bibliografia se afișează la sediul Primăriei Titu  și  pe website-ul  www.primariatitu.ro

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0245/ 651.095,  int.17,  Compartimentul Resurse Umane.

 

            

 

Tipărire

BIBLIOGRAFIE REFERENT, clasa III, grad profesional SUPERIOR – Compartimentul Contabilitate

on . Posted in Anunturi

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de REFERENT, clasa III,  grad profesional SUPERIOR  –  Compartimentul Contabilitate

1. Legea nr.82/ 1991  a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Ordinul nr.1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ordinul nr.1954/ 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.

4. Ordinul nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi organizarea, evidenţa şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Legea nr.273/ 2006 privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.\

6. Legea nr.188/ 1999 privind  statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

7. Legea nr.7/ 2004 privind  Condul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

8. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

9. Ordinul M.F. nr. 2861/ 2005 privind inventarierea patrimoniului.

10. Decretul nr.209/ 1976 privind regulamentul operațiunilor de casă.

11. Legea nr.500/ 2002 privind finanțele publice.

12. Legea nr.356/ 2013 a bugetului de stat pe anul 2014.

13. Ordinul  nr.2011/ 2013 pentru modificarea formularului ,,Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” prevăzut în Anexa  nr.1b)  la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1801/ 1995.

14. Ordinul 2005/ 2013 pentru aprobarea instrucțiunilor privind completarea formularului ,,Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1801/ 1995.

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

 Copyright © 2014 Primaria Orasului Titu. Toate drepturile rezervate. Designed by Dragusin Florentin.

Premium Templates