Plimbare virtuala Orasul Titu

Tipărire

Licitatie 08.04.2015

on . Posted in Anunturi

A N U  N Ţ Licitaţie

08.04.2015, orele 11.00

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL TITU, cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, Titu, judeţul Dambovita, cod fiscal 4402590, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafaţă de 22,20 m.p., situat în Piaţa Complex Modern, oraş Titu, jud. Dâmboviţa, aparţinând domeniului public al oraşului Titu, pentru desfăşurarea de activităţi de comerţ şi prestări servicii. Preţul minim de pornire al licitaţiei publice deschise este de 0,465 euro/mp/ lună. Durata concesiunii este de 10 ani.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Atribuirea se face ofertantului cu preţul cel mai mare.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire la Primăria Oraşului Titu, Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii din cadrul Primăriei Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, Titu, judeţul Dâmboviţa.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei, achitat la Casieria Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01/04/2015, orele 14.00.

4. Informaţii privind ofertele: Atribuirea se face ofertantului cu preţul cel mai mare.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 07/04/2015, orele 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, judeţul Dâmboviţa, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08/04/2015, orele 11.00, în Sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Titu.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa - Calea Bucureşti nr. 3, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 17/03/2015.

 La licitaţie vor participa minim 3 ofertanţi. În cazul în care această condiţie nu este îndeplinită la prima licitatie, se va organiza o nouă licitaţie publică în termen de minim 25 zile. Dacă nici la a doua licitaţie nu vor participa minim 3 ofertanţi, în termen de 15 zile se va organiza o nouă licitaţie, prin negociere directă cu ofertantul participant.

 

ANUNŢ   LICITAŢIE

 08.04.2015, orele 12.00

 

 

    În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. b), art. 123 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi H.C.L. Titu nr. 129/2014, Consiliul Local al Oraşului Titu cu sediul în oraşul Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dambovita, cod fiscal 4402590, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., concesionează prin licitaţie publică imobilul compus din clădire în suprafaţă de 320 mp şi teren aferent în suprafaţă de 4250 mp, bun ce aparţine domeniului privat al Oraşului Titu, situat în Oraşul Titu, str. Mihai Viteazul, nr. 68, pentru desfăşurarea de servicii socio-medicale pentru persoanele vârstnice din oraşul Titu şi afara oraşului.

    Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,48 euro/mp/lună pentru construcţie şi de 0,028 euro/mp/lună pentru teren.

    Durata concesionării este de 25 ani.

    Licitaţia se va desfăşura în data de 08.04.2015, orele 12.00, şi va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Titu, din str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dambovita.

    Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire la Primăria Oraşului Titu, Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii.

    Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.04.2015, ora 14.00.

    Informaţii privind ofertele: Va fi declarat câştigător ofertantul care oferă preţul cel mai mare şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate.

    Data limită de depunere a ofertelor: 07.04.2015, orele 15.00.

    Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, judeţul Dâmboviţa, la Registratură.

    Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

    Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa - Calea Bucureşti nr. 3, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

 

 

 

Tipărire

Licitatie Inchiriere Spatii Comerciale

on . Posted in Anunturi

 

Primăria Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor H.C.L. Titu nr. 25/2015, organizează licitaţia publică pentru închirierea Spaţiilor Comerciale Nr. 4, în suprafaţă de 18,14 mp, şi Nr. 28, în suprafaţă de 19,96 mp, situate în Piaţa Complex Modern din oraşul Tituaparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării de activităţi de comerţ şi prestări servicii.

 

        Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de:

 

- 7,25 euro/mp/lună, pentru Spaţiul Comercial Nr. 4 în suprafaţă de 18,14 mp (energie electrică, încălzire CT);

 

8,20 euro/mp/lună, pentru Spaţiul Comercial Nr. 28 în suprafaţă de 19,96 mp (energie electrică, încălzire CT, racord apa - canal)

 

        Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata iniţială.

 

        Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.

 

        Ofertele vor fi depuse până la data de 26.03.2015, orele 10.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

 

       Licitaţia va avea loc în data de 26.03.2015, orele 11,00, pentru spaţiul nr. 4 şi orele 11.30 pentru spaţiul nr. 28, la sediul Primăriei Orasului Titu.

 

 

 

 

Tipărire

Concurs - SEF SERVICIU, in cadrul serviciului ,,Intretinere, Situatii de urgenta”

on . Posted in Anunturi

A N U N T !

Primaria Orasului Titu, cod fiscal 4402590, cu sediul in orasul Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, judetul Dambovita, organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei contractuale vacante ,

-          SEF SERVICIU, in cadrul serviciului ,,Intretinere, Situatii de urgenta”

 pe perioada nedeterminata , conform art.3, din Legea nr.286/2011 modificata si completata de HG nr.1027/2014,  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Titu:

 

CONDITII GENERALE:

Candidatul trebuie sa indeplineasca conditiile art.3 din Legea nr.286/2011 modificata si completata de HG nr.1027/2014.

CONDITII SPECIFICE :

1.studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă 

2. cunoştinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

3. vechime in specialitatea studiilor – 2 ani

Concursul se va desfasura la sediul Primariei orasului Titu,  strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, in data de 10.03.2015, ora 10.00- proba scrisa si in data de 13.03.2015 ora 13.00- interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la aparitia anuntului in  monitorul oficial, intre orele 7.00-14.00, la sediul Primariei orasului Titu, str Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1 –Registratura si trebuie sa contina , in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.6 din HG nr.286/2011, modificata si completata de HG nr.1027/2014. Conditiile de participare si bibliografia se afiseaza la sediul Primariei Titu si pe site-ul www.primariatitu.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0245/651095, int.17, Compartimentul Resurse Umane 

 Pentru Bibliografie Click Aici!

 

                                                            PRIMAR,

                                                   TRAIAN NICULAE

 

Tipărire

A N U N T ! Concurs!

on . Posted in Anunturi

 

A N U N T !

Primaria Orasului Titu, cod fiscal 4402590, cu sediul in orasul Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, judetul Dambovita, organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei publice vacante de executie,

-          INSPECTOR  , clasa I, grad profesional debutant ,in cadrul Biroului PROGRAME CU FINANTARE INTERNATIONALA, ACHIZITII PUBLICE, INVESTITII SI INTEGRARE EUROPEANA, LICITATII PUBLICE URBANISM,ADMIN.DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

 pe perioada nedeterminata , conform art.58, alin 2 din Legea nr.188/1999 actualizata,  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Titu, conform prevederilor art.121 din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:

CONDITII GENERALE:

Candidatul trebuie sa indeplineasca conditiile art.54 din Legea nr.188/1999 .

CONDITII SPECIFICE :

1.studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă 

2. cunoştinte de operare pe calculator nivel mediu

Concursul se va desfasura la sediul Primariei orasului Titu,  strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, in data de 10.03.2015, ora 10.00- proba scrisa si in data de 13.03.2015 ora 13.00- interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la aparitia anuntului in  monitorul oficial, intre orele 7.00-14.00, la sediul Primariei orasului Titu, str Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1 –Registratura si trebuie sa contina , in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.49 din HG nr.611/2008, modificata si completata de HG nr.1173/2008. Conditiile de participare si bibliografia se afiseaza la sediul Primariei Titu si pe site-ul www.primariatitu.ro,pentru.Bibliografie Click Aici!

 

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0245/651095, int.17, Compartimentul Resurse Umane  

 

 

A N U N T !

Primaria Orasului Titu, cod fiscal 4402590, cu sediul in orasul Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, judetul Dambovita, organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei publice vacante de executie,

-          Politist local  , clasa III, grad profesional  superior- POLITIA LOCALA

 pe perioada nedeterminata , conform art.58, alin 2 din Legea nr.188/1999 actualizata,  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Titu, conform prevederilor art.121 din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:

CONDITII GENERALE:

Candidatul trebuie sa indeplineasca conditiile art.54 din Legea nr.188/1999 .

CONDITII SPECIFICE :

1.studii  liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

2. cunoştinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

3. vechime in specialitatea studiilor – 9 ani

4. Avi psihologic - apt port arma

Concursul se va desfasura la sediul Primariei orasului Titu,  strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, in data de 10.03.2015, ora 10.00- proba scrisa si in data de 13.03.2015 ora 13.00- interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la aparitia anuntului in  monitorul oficial, intre orele 7.00-14.00, la sediul Primariei orasului Titu, str Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1 –Registratura si trebuie sa contina , in mod obligatoriu, documentele prevazute la art.49 din HG nr.611/2008, modificata si completata de HG nr.1173/2008. Conditiile de participare si bibliografia se afiseaza la sediul Primariei Titu si pe site-ul www.primariatitu.ro,pentru.Bibliografie Click Aici!

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0245/651095, int.17, Compartimentul Resurse Umane   

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

 Copyright © 2014 Primaria Orasului Titu. Toate drepturile rezervate. Designed by Dragusin Florentin.

Premium Templates