anunt inchiriere spatiu presa PDF Imprimare Email
Vineri, 22 August 2014 14:52

A N U N Ţ !

 

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal 4402590, organizează în condiţiile Legii administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul H.C.L. Titu nr. 66/26.06.2014, licitaţie publică pentru închirierea următoarelor bunuri ce aparţin domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării activităţii de difuzare presă:

- teren în suprafaţă de 5,00 mp, situat în oraşul Titu, str. I.C. Visarion (în faţa Cofetăriei Predeşti);

- teren în suprafaţă de 5,00 mp, situat în oraşul Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 15 (în faţa Policlinicii Titu, stânga).

Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 1,5 euro/mp/luna. Perioada de închiriere este de 5 ani. Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.I.E.L.P.U.A.D.P.

Ofertele vor fi depuse până la data de 08.09.2014, orele 10.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

Licitaţia va avea loc în data de 08.09.2014, începând cu orele 14,00, la sediul Primăriei Oraşului Titu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 
Acte necesare afişare ofertă vânzare teren agr.extravilan PDF Imprimare Email
Miercuri, 06 August 2014 13:58

   Acte necesare  pentru afişarea ofertei de vânzare 

teren agricol extravilan  conform Legii nr.17/ 2014

         În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la Primărie cererea privind afişarea

ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:

a) o copie a B.I./C.I. a vânzătorului persoană fizică  sau  o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană

fizică cu domiciliul în străinătate;

 b) o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate

de către funcţionarii Primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare

(după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/

decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor,

contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

 c) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit

de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate "Stereografic 1970",

în condiţiile în care terenul este intabulat;

 d) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară

activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;

 e) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor,

decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie

a B.I./C.I. a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică

cu domiciliul în străinătate;

 f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative,

după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii,

în cazul vânzătorului persoană juridică;

 g) certificat de atestare fiscală emis de către Primărie;

h) alte documente doveditoare, după caz.

Formular pt. persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în Registrul comerţului

CERERE
pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului

Judeţul Dâmbovița / Localitatea Titu (*)

Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul de evidenţă
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . ./. . . . . . ./. . . . .

(zi/ lună/ an) (*)


Primăria Orașului Titu (*)


Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*)

 Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de vânzare (*)

Stimate domnule Primar,


1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . .., bl. . . . . .,

sc. . . . . ., ap. . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . ., posesor/posesoare act identitate . . . . . . . seria . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . . . . ., CNP/CIF/CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., conform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. (*) pentru(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având număr de ordine în (**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CIF/CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

3. (*) cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . ., bl. . . . . . . . ., sc. . . . . ., et. . . ., ap. . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . ., codul poştal . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . ., site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.

Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare:

1. Din categoria "coproprietari" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Din categoria "arendaşi" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Din categoria "proprietari vecini" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului.

Declar că terenul în suprafaţă de . . . . . . . . . ha situat în extravilanul localităţii Titu, identificat cu număr cadastral . . . . . . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară nr. . . . . . . a localităţii Titu , care face obiectul ofertei de vânzare aparţine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Declar că:

- terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da □ Nu □;

- terenul este grevat de sarcini: Da □ Nu □;

- am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.

În susţinerea cererii, depun următoarele acte doveditoare:

 

- copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

 

- o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor;

- procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum si copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate, după caz;

- hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului;

- extras de carte funciară de informare însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970, dacă este cazul;

- alte documente doveditoare, după caz.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.


 Vânzător/Împuternicit,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele şi prenumele în clar)


Semnătura  L.S.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTE:

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

- (1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.

- (2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.

      Formular pentru persoane fizice –

OFERTA DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata1), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., C.N.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având adresa de comunicare în: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., codul poştal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . (ha), la preţul de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2)

2) Se va completa în cifre şi litere.

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Date privind identificarea terenului


   Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului

Categoria de folosinţă3) (**)

Obs.


Oraşul/ Comuna/ Judeţul (*)

Suprafaţa (ha) (*)

Număr cadastral (**)

Număr de carte funciară (**)

Număr tarla/lot (**)

Număr parcelă (**)


Se completează de către vânzător


Verificat primărie4)

 

3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.

4) Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.Vânzător/Împuternicit,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele şi prenumele în clar)


Semnătura . . . . . . . . . . . . . .Data . . . . . . . . . . . . . . .


NOTE:

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.

      Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului –

OFERTA DE VÂNZARE TEREN

Subscrisa1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CIF/CUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având adresa de comunicare în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., bl. . . . . . . ., sc. . . . . ., et. . . . . ., ap. . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . ., codul poştal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale, proprietar al terenului: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ha), la preţul de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2)

2) Se va completa în cifre şi litere.

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date privind identificarea terenului


   Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului

Categoria de folosinţă3) (**)

Obs.


Oraşul/ Comuna/ Judeţul (*)

Suprafaţa (ha) (*)

Număr cadastral (**)

Număr de carte funciară (**)

Număr tarla/lot (**)

Număr parcelă (**)


Se completează de către vânzător


Verificat primărie4)

 

3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.

4) Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.


   
 

Vânzător/Împuternicit,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele şi prenumele în clar)           L.S.


Semnătura . . . . . . . . . . . .Data . . . . . . . . . . . . . . .


  NOTE:

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.

 

 
Târgul anual 11-15 septembrie 2014 PDF Imprimare Email
Luni, 04 August 2014 09:25
  Primăria Orașului Titu  vă invită la Târgul anual  care va avea loc în perioada 11-15 septembrie 2014.
   Repartizarea locurilor la Târg, pentru comercianți, se va face începând de Luni 25 augustora 8.00,  la  Centrul pentru Tineret,  situat în strada Gării  nr.21.
   Relații suplimentare se pot obține de la numerele de telefon  0724.286581  și  0245/651.095.
 
anunturi inchirieri PDF Imprimare Email
Marţi, 29 Iulie 2014 13:16

A N U N Ţ !

 

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal 4402590, organizează în condiţiile Legii administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul H.C.L. Titu nr. 66/26.06.2014, licitaţie publică pentru închirierea următoarelor bunuri ce aparţin domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării activităţii de difuzare presă:

- teren în suprafaţă de 5,00 mp, situat în oraşul Titu, str. I.C. Visarion (în faţa Cofetăriei Predeşti);

- teren în suprafaţă de 5,00 mp, situat în oraşul Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 15 (în faţa Policlinicii Titu, stânga).

Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 1,5 euro/mp/luna. Perioada de închiriere este de 5 ani. Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.I.E.L.P.U.A.D.P.

Ofertele vor fi depuse până la data de 18.08.2014, orele 10.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2014, începând cu orele 14,00, la sediul Primăriei Oraşului Titu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Anunţul privind organizarea licitaţiei a fost transmis spre publicare în data de 29.07.2014.

 

A N U N Ţ !

privind organizarea licitaţiei publice pentru închirierea Spaţiilor Comerciale

Nr. 20 şi Nr. 25, situate în Piaţa Complex Modern Titu, în data de 18.08.2014

 

 

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal 4402590, organizează în condiţiile Legii administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul H.C.L. Titu nr.57/26.06.2014, licitaţia publică pentru închirierea Spaţiului Comercial Nr. 20, în suprafaţă de 17,47 mp, şi a Spaţiului Comercial Nr. 25, în suprafaţă de 18,74 mp, situate în Piaţa Complex Modern din oraşul Titu, aparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării de activităţi de comerţ şi prestări servicii.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 8,15 euro/mp/luna.

Perioada de închiriere este de 5 ani. Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.I.E.L.P.U.A.D.P.

Ofertele vor fi depuse până la data de 18.08.2014, orele 10.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2014, orele 11,00 – spaţiul 20 şi orele 12.00 – spaţiul 25 , la sediul Primăriei Oraşului Titu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Anunţul privind organizarea licitaţiei a fost transmis spre publicare în data de 29.07.2014.

 

 
Rezultatul în urma contestaţiei depuse privind punctajul obţinut la proba scrisă a concursului din 15 iulie 2014 PDF Imprimare Email
Joi, 17 Iulie 2014 11:59

 REZULTATELE CANDIDAŢILOR ÎN URMA SOLUŢIONĂRII  CONTESTAŢIILOR DEPUSE 

privind PUNCTAJUL OBŢINUT la PROBA SCRISĂ a CONCURSULUI din data de 15 iulie 2014

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Postul  pentru care se candidează

Numărul şi data înregistrării contestaţiei

Punctaj obţinut la reverificarea lucrării

Rezultat

Compartimentul  Contabilitate  1 post  Inspector debutant

 

1.

 

   STOEAN  Mariana

 

 

    Inspector      debutant

 

 

    7468/ 16.07.2014

 

 

 

          

           17

 

 

     RESPINS

Comisia de Soluţionare a  Contestaţiilor la concursul din data de 15 iulie 2014  pentru postul de Inspector debutant -  Compartimentul Contabilitate:

1.  Dănuţ Nicolae POPA-STĂNESCU, Consilier juridic - Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa  – preşedinte;

2.  Maria  VÎLCU,  Inspector   –  membru;

3.  Elena ŢARIC,   Inspector   –  membru.

 
Banner


NOU ! Plata cu Cardul

CARD_PLATA
Primaria Titu a introdus plata cu cardul la casieria institutiei pentru toate taxele si impozitele locale, inclusiv pentru taxa de habitat, incepand cu data de 01.10.2010. O alta noutate o reprezinta InfoTaxRobot, un serviciu prin care orice contribuabil, persoana fizica si / sau juridica, pe baza codului numeric personal, respectiv a codului unic de inregistrare, poate afla la orice ora, in orice zi, ce taxe, impozite sau amenzi are de achitat, formand numarul de telefon 0372766266.

logo_oras